บุคลากร

โรงเรียนบ้านหนองมงคล

 

   

 

นายนิพล    พื้นผา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมงคล

   
         

 

นายวิโรจน์    รักษาราช

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางมารยาท    อุณหะสูต

ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 นายสำเภา    ศรีนิลแท้

ครูชำนาญการพิเศษ

         

 

นางสาวดวงดาว   ศรีธรรมราช

ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

นางสาววันวิสา    สายสมบูรณ์

ครู

 

 

นางสาวณัฏฐยา  รู้รอบ

ครูธุรการ

 

         

 

 นายบรรจง    โตใหญ่

นักการภารโรง