วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นสู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่ความ เป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและนำไปสู่ประชาคมอาเซียน


อัตลักษณ์
ยิ้มไหว้ ทักทาย ทันสมัย วินัยเยี่ยม

ค่านิยมองค์การ
องค์กรที่สร้างสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรม สืบสานความเป็นไทย ร่วมใจพัฒนา