เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านหนองมงคล 

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
7
หนองมงคล ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10
ชัยมงคล ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์